Vacature: Bestuursleden Stichting Podcastnetwerk

Stichting Podcastnetwerk te Amsterdam, zoekt per 1 januari 2023 een penningmeester. De Stichting vergadert ca. 6 maal per jaar. De functie is onbezoldigd.

Over Stichting Podcastnetwerk
Het Podcastnetwerk zet zich sinds 2018 in om de podcastcultuur in Nederland te bevorderen. Dat doet zij onder andere door jaarlijks het Podcastfestival te organiseren (zie www.podcastfestival.nl). Daarnaast organiseert zij meetups voor leden van netwerk en workshops over podcasten. Op het moment heeft het meer dan 120 ‘vrienden’: podcast(er)s die jaarlijks het netwerk financieel steunen en daarmee de visie van de stichting onderschrijven. Zie voor de visie ook de website. Verdere financiering vergaart de Stichting uit fondsen, sponsors, inkomsten uit kaartverkoop en werk in opdracht. De podcastcultuur groeit met rasse schreden. Juist in deze rap ontwikkelende sector ziet het Podcastnetwerk het als haar taak om het podcastmedium toegankelijk, open en inclusief te houden. Daartoe moet ook de stichting een afspiegeling van het diverse podcastlandschap zijn.

De stichting streeft naar groei van het netwerk waarbij landelijk bereik een speerpunt is en het aantal activiteiten in het jaar (zowel online als offline) uitgebreid wordt. Het bestuur staat controlerend, ten opzichte van en in goed contact met de medewerkers die de werkzaamheden uitvoeren. De activiteiten van de stichting worden gedragen door vrijwilligers en waar begroot ook betaalde medewerkers. Het bestuur bestaat momenteel uit zes leden en is op zoek naar versterking in verband met het vertrek van de penningmeester.

Penningmeester en secretaris gezocht
We zijn op zoek naar kandidaten die over relevante capaciteiten beschikken om als penningmeester of secretaris te kunnen functioneren. De penningmeester is eindverantwoordelijk voor de financiën, dat wil zeggen de budgettering (jaarbegroting) en rapportage (jaarstukken). We werken samen met een accountantskantoor om de jaarstukken en BTW aangiften te doen, de administratie wordt door de organisatie uitgevoerd middels boekhoudingssysteem MoneyBird. De secretaris is verantwoordelijk voor de formele zaken rondom de dagelijkse gang van zaken binnen het bestuur. Hieronder vallen het coordineren van de agenda en de notulen en contact met partijen van buiten. Doorgaans worden deze taken onderling onder het bestuur en medewerkers verdeeld.

Verantwoordelijkheden bestuur
Het bestuur draagt verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en uitvoering van de koers, missie en visie van het Podcastnetwerk. Het draagt zorg voor de projecten en staat controlerend tenopzichte van de vrijwilligers en medewerkers die de projecten uitvoeren.

Het bestuur heeft voldoende financieel inzicht. Het bestuur kan inschatten waar de financiële kansen en risico’s liggen voor de stichting, kan proactief meedenken over het aanschrijven van fondsen, het werven van sponsoren en het (laten) opstellen van jaarrekeningen. Er wordt gestuurd op een gezonde financiële huishouding met voldoende reserves.

Het bestuur is een representatieve afspiegeling van de samenleving en de podcastscene/cultuur. Bij voorkeur ook in die volgorde. Een van de opdrachten van de stichting is om de podcastcultuur inclusiever te maken, het bestuur moet daar over mee kunnen denken.

Het bestuur kan toezicht houden op de organisatorische vormgeving van de stichting en de bijbehorende organisatie. Is op de hoogte van codes rond good governance (in de media en cultuursector) en is in staat op tijd in te grijpen als er scheefgroei ontstaat.

Het bestuur beschikt over de juridische kennis om goede controle uit te kunnen oefenen op de organisatie. Er is kennis over juridische kwesties en rechten en plichten rond sponsoring/fondsenwerving. 

Het bestuur kan input leveren op het programmatische vlak en heeft inzicht in de ontwikkelingen in het medialandschap, met name op het terrein van podcasts.

Solliciteren
Ben je maatschappelijk geëngageerd en heb je affiniteit met media, specifiek podcasting? Meld je dan aan door een sollicitatiebrief en cv op te sturen naar info@podcastnetwerk.nl voor donderdag 1 december 2022. Vragen kunnen naar hetzelfde adres worden gestuurd.